Regulamin newslettera

Cześć! Jeśli trafiłeś/aś na tę stronę, to znaczy, że ważne są dla Ciebie zasady dostarczania przeze  mnie Newslettera.  W Regulaminie, który znajdziesz poniżej, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.  Zapoznaj się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących  Regulaminu Newslettera, zapraszam do kontaktu zemną pisząc na adres e-mail:  kontakt@sylvetta.pl

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

 1. Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Sylwię Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sylwia Wójcik , NIP  7162589423 , REGON 366029649, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do  kontaktu: Wyścigowa 18/2, 20-425 Lublin,(dalej jako Usługodawca).
 2. We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail:  kontakt@sylvetta.pl lub telefonicznie: 791234156.
 3. Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu. 

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

 1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e mail. 
 2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych  wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach,  aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach,  szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach  oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.  
 3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book,  nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu  (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika  dołączonego do wiadomości). 
 4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów  mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych  odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:
  • nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail,  imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów  marketingowych/handlowych lub
  • odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty 99zł brutto za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera.  Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1  adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.
 2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
  • podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,
  • zaakceptuj Regulamin newslettera,
  • potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano  konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
 3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas  nieokreślony z chwilą:
  • wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku  nieodpłatnego dostępu),
  • z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści  cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
 4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany  niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku  nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.
 5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na  dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie  natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
  • kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk  analogiczny lub
  • skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług  świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest  stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej  zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu  w jakiejkolwiek formie Hasła. 
 2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do  Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej  wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox,  Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych,  konieczne jest posiadanie:
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem  do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
  • aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w  formacie .zip, .pdf, .mobi, .pub, .doc, .docx, xsl, .mp3, .wav)
  • konta na platformie społecznościowej , np. Meta (Facebook) w przypadku, gdy z  opisu treści cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie, 
 4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści  cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz  o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy  konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i  treści cyfrowych z Umową. 

§5 Reklamacja

 1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w  przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy. 
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 
 3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do  komunikacji. 
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli  doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez  Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w  szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.  
 5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści  cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b  ustawy).

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.  
 2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści  cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§7 Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach  Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.  
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od  którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną. 
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane  wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione  jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek  sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.  
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym  naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta  odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane  są do następujących celów:
  • Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas  realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6  ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  zawarcia i realizacji umowy;
  • Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania  celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6  ust. 1 lit. f RODO). 
  • Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o  uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu  ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  • Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do  czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o  uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  • W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w  celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu  produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez  Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od  tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do  otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w  każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres  podany wyżej
 2. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie  koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane  firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera,  platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom  świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania. 
 3. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego  przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal/cookie policy 
 5. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych,  sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia  przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej  cofnięciem.
 6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym  prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W  takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem  wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny  z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta  jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z zawartej umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a  Sprzedawcą;
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do  której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w  sprawie umowy; 
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych  przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich  zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w  szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta,  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących  decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym  decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile  istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów  świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje  ustawa o prawach konsumenta. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2023
Shopping Cart
Scroll to Top